Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
   
 
   

 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขีอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

***********************************************************************
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายซานูซี วงศ์ปัตน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ตรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำจุดตรวจด่านชุมชนบริเวณวัดสุนันทาราม หมู่ที่ 9 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปุโละปุโย ตำรวจ และ อปพร. คอยให้การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย รับแจ้งเหตุ จุดสกัด ตลอดจนอำนวยความสะดวก บริการประชาชน
***********************************************************************
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
***********************************************************************
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
โทร.073-330-821
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2565