Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งว่าง)
   
 
   
ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งว่าง) วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ) ผู้สมัครที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 คือ นางสาววีนัส สาเระ ด้วยคะแนนรวม 175 คะแนน
**********************************************
ผลการประกาศอย่างไม่เป็นทางการ
**********************************************
สำนักปลัด
ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง
โทร.073330821
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2565