Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง เขตเลือกตั้งที่ 4
   
 
   
วันเสาร์ที่ 9 เม.ย.2565 นายอารีดี ปากบารา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เจ้าหน้ากกต.จังหวัด กกต.ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งว่าง ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
***********************************************************************
การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
***********************************************************************
สำนักปลัด 
โทร.073-330-821
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2565