Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง เขตเลือกตั้งที่ 4
   
 
   
วันที่ 8 เม.ย. 2565 นายซานูซี วงศ์ปัตน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย มอบหมายให้นายอารีดี ปากบารา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง เขตเลือกตั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
**********************************************************************
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง เขตเลือกตั้งที่ 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
**********************************************************************
สำนักปลัด
โทร.073-330-821
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2565