Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เรื่อง การจำกัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2553
   
 
   

 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เรื่อง การจำกัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2553

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2562