Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง อบต.ปุโละปุโย หมู่ที่ ๘ บ้านกูแบซือโยะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
   
 
   

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง อบต.ปุโละปุโย หมู่ที่ ๘ บ้านกูแบซือโยะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564