Home
 
 
    **** รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)    **** โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562    **** สถิติการให้บริการผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562    **** สถิติการให้บริการบริการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562    **** รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญขึ้นทะเบียนแมวและสุนัข
   
 
   

 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลปุโละปุโย ที่มีสัตว์เลี้ยงในครอบครอง เข้ามาขึ้นทะเบียนแมวและสนุข เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ใน พื้นที่

ขึ้นทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2564